Parkování

Informace o parkování jsou přejaté ze stránek www.kbstopa.cz

Parkovné 100 Kč/ 4Eur za vjezd/den, automat bere pouze mince.
Pondělí – Neděle: pouze od 07.00 do 19.00 v době od 1.11. do 30.4.
Plné znění podmínek parkování níže, prosím pečlivě čtěte celé

Od začátku listopadu do konce dubna je téměř v celé obci zákaz parkování na silnici kvůli zimní údržbě, prosíme návštěvníky o respektování této dopravní značky.

Vjezd ro běžeckého areálu (parkovné) zpoplatněn 100 Kč / 4 EUR za vjezd/ den

Po vhození mincí hodnot 10, 20, 50 Kč nebo 1 a 2 EUR v různých kombinacích (ne kombinace Kč a EUR!) a dosažení hodnoty 100 Kč nebo 4 EUR se závora automaticky otevře. Poplatek ve výši 100 Kč nebo 4 EUR opravňuje ke stání pouze v daném dni od 7.00 hod. do 19.00 hod. bez omezení – načtení SPZ. Následující den nebude vozidlo oprávněno stát pod sankcí 500 Kč. Pouze osobní vozidla do 3t. Zákaz vjezdu obytným vozům, dodávkám nad 9 osob a autobusům. Držitelům čipů je umožněn pouze jeden vjezd v jednom dni.

PODMÍNKY VJEZDU DO AREÁLU:
1. Tento provozní řád upravuje pravidla užívání nechráněné odstavné plochy pro místa zákazníků areálu, určeného pro odstavení osobních vozidel.

2. Užívat nechráněné odstavné místo může jen zákazník, který akceptuje tento provozní řád a ceník a tím uzavřel dohodu o poskytnutí nechráněného odstavného místa pro osobní vozidlo. Takový zákazník má právo na odstaveni jim řízeného osobního motorového vozidla bez přívěsu na libovolném nechráněném odstavném místě.

3. Systém vjezdu na odstavnou plochu: Vjezd vozidla: Řidič zastaví před závorou, provede platbu za vjezd na odstavnou plochu v automatickém platebním terminálu umístěné u vjezdu na odstavnou plochu (terminál nevydává lístky!!!), vhozením mincí uvedené hodnoty nebo přiložením čipu se automaticky otevře závora, načte SPZ vozidla a řidič vjede na odstavnou plochu, odstaví vozidlo na vybraném nechráněném odstavném místě. Výjezd vozidla: řidič zastaví před výjezdovou závorou, po načtení SPZ vozidla systém ověří platnost stání vozidla v daném dni a pokud nebyla překročena doba daného dne závora se automaticky otevře.

4. Pohyb osob na odstavné ploše, který nesouvisí s užíváním nechráněné odstavné plochy NENÍ POVOLEN.

5. Na odstavné ploše je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v piném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

6. Rychlost jízdy na odstavné ploše je max. 20 km/hod.

7. Vozidla, která jsou umístěna na odstavné ploše musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k používání v provozu.

8. Provozní doba je stanovena: Pondělí – Neděle: pouze od 07.00 do 19.00 v době od 1.11. do 30.4.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:

1. Při odstavení vozidla, vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.

2. Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a tento provozní řád.

3. Dodržovat všechny bezpečnostní a požární předpisy.

4. Odstavné místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu a stát jen na vyznačeném nechráněném odstavném místě.

5. Udržovat čistotu a pořádek na odstavné ploše.

6. Pečlivě dbát provozní doby a včas opustit odstavnou plochu. Následky, způsobené překročením doby odstavení vozidla v daném dni, jdou k tíži zákazníka. V případě neopuštění odstavné plochy včas uhradí zákazník jednorázovou cenu 500,- Kč u kontroly odstavné plochy. Následně bude umožněno opuštění odstavné plochy provozovatelem terminálu.

Prostor platebního terminálu je monitorován

Provozovatel: KRUŠNOHORSKÝ KLUB, z.s.
Rooseveltova 218 41505 Osek, IČ: 270 30 032